Kancelaria

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szypułowskiej-Stasiuk jest kontynuacją rodzinnej praktyki, którą zapoczątkował w roku 2002 radca prawny Janusz Szypułowski.

Kancelaria świadczy szeroko rozumianą pomoc prawną (doradztwo prawne) zarówno dla przedsiębiorców, jak i osób fizycznych. Celem Kancelarii jest zapewnienie naszym Klientom rzetelnej i kompleksowej pomocy prawnej.

Kancelaria stale współpracuje z kościelnym pełnomocnikiem procesowym, doradcą podatkowym, a także z kancelariami notarianymi i komorniczymi, tłumaczami przysięgłymi oraz biurem detektywistycznym.

Współpraca z powyższymi podmiotami wpływa pozytywnie na poziom świadczonych przez Kancelarię usług prawnych.

Ponadto Kancelaria bierze udział w programie LEX RATY umożliwiającym skorzystanie z usług Kancelarii i rozłożenie płatności na raty.

Oferta

Kancelaria Radcy Prawnego Anny Szypułowskiej-Stasiuk świadczy wszechstronną pomoc prawną zarówno dla osób fizycznych, jak i podmiotów korporcyjnych prowadzących działalność gospodrczą.

Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, w tym prawie rodzinnym, a także w prawie handlowym, prawie pracy i prawie administracyjnym.

Specyficznym obszarem działalności Kancelarii jest także prawo kanoniczne. Kancelaria na stałe współpracuje z adwokatem kościelnym umożliwiając swoim Klientom przeprowadzenie w przystępny sposób zawiłej procedury związanej przede wszystkim z tzw. rozwodem kościelnym (stwierdzeniem nieważności sakramentu małżeństwa) oraz innymi usługami z zakresu prawa kościelnego, jak np. w przypadku odmowy udzielenia sakramentów.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą Kancelarii.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

 • opiniowanie umów o pracę,
 • przygotowywanie odwołań od wypowiedzenia umowy o prace, rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • reprezentacja pracowników w sporach sądowych,
 • prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia, o przywrócenie do pracy i oodszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • prowadzenie spraw o świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki),
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo administracyjne, w szczególności:

 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyji publicznej,
 • przygotowywanie pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo cywilne, w szczególności:

 • reprezentacja Klientów indywidualnych przez sądami,
 • przygotowywanie projektów umów,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • sprawy spadkowe,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.

Prawo rodzinne, w szczególności:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy alimentacyjne,
 • podział majątku wspólnego,
 • sprawy związane ze sprawowaniem opieki na dzieckiem.

Prawo małżeńskie, w szczególności:

 • stwierdzenie nieważaności małżeństwa w kanonicznym prawie małżeńskim,
 • separacja małżonków w kanonicznym prawie małżeńskim,
 • rozwiązanie małżeństwa niedopłenionego,
 • rozwiązanie małżeństwa na korzyść wiary.

Prawo wekslowe, w szczególności:

 • dochodzenie praw z weksla,
 • doradztwo w zakresie wypełniania, wystawienia lub otrzymania dokumentu weksla,
 • przygotowywanie weksli i deklaracji wekslowych,
 • opiniowanie zobowiązań wekslowych.

W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt na numer telefonu lub adres mailowy wskazany w zakładce kontakt.

Prawo pracy, w szczególności:

 • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, wynagradzania, itd.,
 • sporządzanie umów o zakazie konkurencji,
 • sprawy dotyczące warunków zatrudnienia,
 • doradztwo prawne oraz przygotowywanie dokumentów dotyczących odpowiedzialnościmaterialnej pracowników,
 • opiniowanie umów,
 • reprezentacja w sporach sądowych,
 • zwolnienia grupowe,
 • kompleksowe doradztwo prawne w zakresie prawa pracy.

Prawo administracyjne, w szczególności:

 • reprezentacja Klientów przez sądami administracyjnymi oraz innymi organami administracyji publicznej,
 • przygotowywanie wniosków, pism na potrzeby postępowania administracyjnego,
 • kompleksowe doradztwo w zakresie prawa administracyjnego.

Prawo handlowe:

 • rejestracja spółek prawa handlowego,
 • sporządzanie projektów uchwał walnych zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
 • opracowywanie regulaminów pracy zarządów i rad nadzorczych,
 • sprawy związane z podziałem, łączeniem i likwidacją spółek,
 • obsługa prawna spółek prawa handlowego.

Prawo gospodarcze:

 • bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców,
 • opracowywanie umów,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach gospodarczych,
 • windykacja należności.

Prawo wekslowe, w szczególności:

 • dochodzenie praw z weksla,
 • doradztwo w zakresie wypełniania, wystawienia lub otrzymania dokumentu weksla,
 • przygotowywanie weksli i deklaracji wekslowych,
 • opiniowanie zobowiązań wekslowych.

Zespół

Prawo kanoniczne

W dzisiejszych czasach coraz częściej słyszy się o narastającym kryzysie i rozpadzie małżeństw. To właśnie to konstytucyjne najmniejsze gospodarstwo jest pod pełną ochroną prawa zarówno świeckiego jak i kanonicznego.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa małżeńskiego. Zdobyte doświadczenie w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie jak i w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.

W szczególności trzeba podkreślić, że w kościele nie udziela się rozwodów. Stwierdzenia „rozwód kościelny”, „unieważnienie małżeństwa”, czy „unieważnienie ślubu” są nieprawidłowe. Prawo kanoniczne przewiduje natomiast możliwość nieważnego zawarcia małżeństwa. Oznacza to, że mimo zewnętrznego wyrażenia zgody małżeńskiej i odbycia się wszelkich obrzędów z tym związanych, sakrament małżeństwa nie zaistniał.

Proces kościelny, dotyczący procedowania w kwestii sakramentu małżeństwa, to proces stwierdzający nieważność lub ważność małżeństwa. Prawomocny wyrok jest odpowiedzią na wysuniętą wątpliwość: czy dane małżeństwo jest nieważne z konkretnego tytułu prawnego (przesłanki procesowej). Odpowiedź pozytywna, zawarta w prawomocnym wyroku, upoważnia strony, do zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Należy zwrocić szczególną uwagę na List apostolski Motu Proprio ,,Mitis Iudex Dominus Iesus’’ Papieża Franciszka reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, który zaczyna obowiązywać od dnia 8 grudnia 2015 r.

Usługi prawne w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego:

Kancelaria reprezentuje strony powodowe, jak i pozwane w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, a zakres usług obejmuje także:

 • Sporządzanie skargi powodowej,
 • Pomoc w doborze materiałów dowodowych,
 • Reprezentowanie strony powodowej i pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego przed sądem kościelnym,
 • Sporządzanie pism procesowych w toku procesu, związanych z ustaleniem lub zmianą dubium - formuły litis contestatio,
 • Skierowanie sprawy do właściwego trybunału oraz do odpowiedniego trybu postępowania,
 • Sporządzanie apelacji od wyroków do wyższych instancji:
 • Apelacja do Roty Rzymskiej (III instancja, oraz kolejne etapy procesowe w Rocie Rzymskiej),
 • Zaskarżenie wyroków dotkniętych wadą usuwalną lub nieusuwalną (querella nullitatis),
 • Odpowiedź na uwagi obrońcy węzła,
 • Odpowiedź pozwanego (reus) na skargę powodową,
 • Skarga wzajemna (wnoszona przez pozwanego w odpowiedzi na skargę powodową),
 • Pismo obrończe ( Obrona procesowa pozwanego),
 • Pismo końcowe, przed wydaniem wyroku,
 • Pomoc prawna w pozostałych czynnościach procesowych,
 • Osobiste konsultacje w miejscu wskazanym przez klienta,
 • Sporządzanie pism procesowych,
 • Doradztwo prawne i ogólne konsultacje.

  Usługi dotyczące realizacji prawa wiernego w Kościele z zakresu prawa kanonicznego:

 • Chrzest dziecka - odmowa proboszcza,
 • Ustalanie ważności chrztu,
 • Bierzmowanie - odmowa sakramentu,
 • Eucharystia - niedopuszczenie do I Komunii Świętej,
 • Odmowa udzielenia lub niedopuszczenie wiernego do pozostałych sakramentów świętych.

Wynagrodzenie

Szczegółowe określenie wynagrodzenia wymaga zwykle bliższego zapoznania się z Państwa oczekiwaniami podczas indywidualnego spotkania. W trakcie spotkania Klient informowany jest ponadto o ewentualnych innych możliwych kosztach związanych z prowadzeniem sprawy, w szczególności o wysokości kosztów procesu, opłat sądowych i kancelaryjnych.

Kancelaria szczególny nacisk kładzie na przejrzystość w określaniu wynagrodzenia, tak by aspekt finansowy współpracy był dla Klientów od początku jasny i zrozumiały.

Honorarium określane jest w drodze negocjacji i nie zawiera żadnych ukrytych kosztów, a czynności wymagające poniesienia dodatkowych nakładów zawsze konsultowane są z Klientem indywidualnie.

Ponadto Kancelaria bierze udział w programie LEX RATY umożliwiającym skorzystanie z usług Kancelarii i rozłożenie płatności na raty.

klienci

Oferta Kancelarii skierowana jest do wszystkich osób, które poszukują profesjonalnej i skutecznej pomocy prawnej. Z naszych usług korzystają w szerokim zakresie prywatni przedsiębiorcy oraz członkowie organów prawnych, zarówno w zakresie obsługi prowadzonej działalności gospodarczej jak też w zakresie spraw indywidualnych.

Z uwagi na charakter powierzonych nam spraw oraz na zaufanie jakim Klienci obdarzają naszą Kancelarię, uważamy za stosowne odmówić ujawniania informacji co do indywidualnych osób i firm, które korzystają z pomocy Kancelarii.

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Anna Szypułowska-Stasiuk

ul. Doktora Franciszka Kubacza 29/2
80-431 Gdańsk

tel. +48 600 060 600

Sekretariat jest do Państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 18.00

W trosce o Państwa komfort prosimy o wcześniejsze umówinie wizyty telefonicznie,
bądź za pomocą poczty elektronicznej.
e-mail: kancelaria@rpjs.pl

NIP: 9570995094
REGON: 365505496